Magnolia Quality Development Corporation Limited
ศูนย์ RISC ร่วมจัดงาน Mind the Gap เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บกพร่องทางร่างกายด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์
12 July 2019
วันที่ 29 มิถุนายน 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือศูนย์ RISC ร่วมกับ BCI Lab จัดงาน 'Mind the Gap' การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ณ ศูนย์ RISC
ตลอดทั้งวันมีการนำเสนอผลงานสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองกับ
คอมพิวเตอร์ หรือ Brain Computer Interface (BCI) โดยเทคโนโลยี BCI ทำให้สัญญาณสมองควบคุมเครื่องมือได้โดยตรง ดัง
นั้นคนที่มีอาการอัมพาตจะสามารถเคลื่อนไหวได้

โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายและแบ่งปันความรู้โดยวิทยากร 4 ท่านได้แก่รศ.ดร. ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ
BCI Lab; Group Capt น.อ ภราดร คุ้มทรัพย์ อดีตนักบิน F-16 ปัจจุบันคือผู้บริหารใจดีฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรสร้างงาน
เพื่อผู้พิการที่ยั่งยืน โดยมูลพิธิพัฒนาศักยภาพผู้พิการ คุณนลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็ปไซต์ ThisAble.me นักข่าวผู้ป่วย
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (SMA) และคุณพงศกร เวชการ วิศวกรชีวการแพทย์จากห้องปฏิบัติการบีซีไอ (BCI Lap)

ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมงานได้ทำความรู้จักเทคโนโลยี BCI มากขึ้นผ่าน 4 กิจกรรม
ฐานที่ 1 >>> BCI 101 ทำความรู้จักคำนิยามและวิธีการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐาน ฐานที่ 2 >>> เครื่องจำลองฟังก์ชั่นไฟฟ้า 101 หรือ Functional Electrical Simulation 101 ทำความรู้จักการกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างง่าย ฐานที่ 3 >>> Focus Master หรือเซียนสมาธิ เป็นเกมส์ที่มีผู้เล่นสองคนใช้สมาธิในการบังคับตัวละครและผลักฝ่ายตรงข้าม เพื่อวัดคลื่นสมองของแต่ละฝ่าย ฝ่ายที่มีสมาธิมากกว่าเป็นผู้ชนะ และฐานที่ 4 >>> Brain Racing หรือแข่งขันสั่งการด้วยสมองโดยรวมทีมผู้เล่น 4 คน มีเป้าหมายคือการบังคับตัวละครให้วิ่งเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุดและปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ RISC และ BCI Lab มุ่งหวังที่จะจุดประกายงานวิจัย พร้อมแบ่งปันความรู้แก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในด้านการใช้ชีวิตของผู้พิการและได้สัมผัสเทคโนโลยี BCI ที่สามารถพัฒนา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่ายกายต่อไป
ย้อนกลับ