Magnolia Quality Development Corporation Limited
นักศึกษาม. กรุงเทพ ศึกษาดูงานด้าน Eco-Material ที่ RISC
21 August 2019
วันที่ 15 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับดร.ภฤศมน คำมะสอน และคณะนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโอกาสเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบตามหลักมาตรฐาน WEL Building Standard และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้คณะนักศึกษาได้นำเสนอผลงานด้านการออกแบบอาคาร และรับฟังคำแนะนำจากนักวิจัย RISC เพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จริงด้านการศึกษาละการออกแบบต่อไป
วันที่ 15 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับดร.ภฤศมน คำมะสอน และคณะ
นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโอกาสเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยว
กับแนวคิดการออกแบบตามหลักมาตรฐาน WEL Building Standard และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย
ต่อผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้คณะนักศึกษาได้นำเสนอผลงานด้านการออกแบบอาคาร และรับฟังคำแนะนำจากนักวิจัย RISC เพื่อ
การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จริงด้านการศึกษาละการออกแบบต่อไป
ย้อนกลับ