Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC จัด RISC Talk ครั้งที่ 2/2562 ตอน Upcycling materials for well-being
5 September 2019
วันที่ 30 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการบรรยาย RISC Talk ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้หัวข้อ Upcycling materials for well-being ณ ศูนย์ RISC
ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ 'Sustainable Business' โดยคุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ITAP ซึ่งได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคุณค่าผลิตภัณฑ์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ช่วงบ่ายดำเนินการบรรยายโดยคุณทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์ สถาปนิกวิจัยอาวุโสจาก RISC ภายใต้หัวข้อ "การออกแบบวัสดุเพื่อสุข
ภาวะที่ดี หรือ Material Design for Well-being ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำขยะมาเพิ่มมูลค่าเป็นวัสดุ หรือ
Upcycling from waste to build material

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการให้ข้อมูลจาก ITAP เกี่ยวกับการสนับสนุนทุน ส่งเสริมด้านการลงทุน ต่อยอดแนวคิดดีๆ ให้กับคนที่สนใจ
ในการพัฒนาไอเดียของตัวเองด้วย

RISC Talk ครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยลงทะเบียนถึง 140 คนภายใน 3 วัน (เกินที่ตั้งเป้าไว้ถึง 2 เท่า) และยังมี
คนขอ walk in เข้ามาในวันงานอีก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในนำกระบอกน้ำส่วนตัวมาใช้มากถึง 45% ซึ่งมากกว่าทุก
ครั้งที่ผ่านมา
ย้อนกลับ