Magnolia Quality Development Corporation Limited
ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทดีที ผศ. พงศ์พร สุดบรรทัด แบ่งปันองค์ความรู้การฟื้นฟูชุมชนริมคลอง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561, กรุงเทพฯ - ผศ. พงศ์พร สุดบรรทัด ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทดีที แบ่งปันประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือชุมชนริมคลองที่งานสัมมนา MIT Sloan - Sasin Action Learning Conference ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณนิกม์ พิศลยบุตร พิธีกรในงานสัมมนาแนะนำผศ. พงศ์พร หรือ อาจารย์ตั้มว่าเป็น "ตำนาน" ในการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญด้านการวางแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานรับบคลองและการจัดระเบียบชุมชนร่วมกับหลายภาคส่วน ในการสร้างความเข้าใจตรงกันที่เปลี่ยนสภ...
เพิ่มเติม