Magnolia Quality Development Corporation Limited
MQDC นำนวัตกรรม 'Upcycled' วัสดุพลาสติกเข้าสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 July 2018
27 มิถุนายน 2561, กรุงเทพฯ - MQDC เป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในการกำจัดขยะพลาสติกโดย 'Upcycled' ซึ่งเก็บรวบรวมโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)


27 มิถุนายน 2561, กรุงเทพฯ - MQDC เป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในการกำจัดขยะพลาสติกโดย 'Upcycled' ซึ่งเก็บรวบรวมโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)

โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี) และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งมีการประกาศความร่วมมือนี้ไปแล้ว ณ ศูนย์ RISC ชั้น 4 อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB)

"MQDC มุ่งมั่นที่จะหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถใช้วัสดุแปรรูปจากพลาสติกใช้แล้ว ตลอดจนเศษวัสดุต่าง ๆ จากท้องทะเลในโครงการของเรา" คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าว

"นวัตกรรม Upcycling เป็นวิธีการแก้ปัญหาพลาสติกเหลือทิ้งที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ โดยการนำขยะมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทำให้เป็นวัสดุใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในรูปแบบใหม่ โดยที่ไม่สร้างขยะกลับคืนสู่วงจรขยะพลาสติกอีกครั้ง กลยุทธ์การจัดการขยะพลาสติกนี้สอดคล้องกับปรัชญาของเราว่าด้วยนวัตกรรมยั่งยืนเพื่อคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน (Sustainnovation for all well-being) ซึ่งหมายรวมถึงมนุษย์ สัตว์ และสรรพสิ่งบนโลกใบนี้"

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์ RISC ผู้เป็นหัวหอกในการพัฒนาฉลาก Upcycling ของประเทศไทยและยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ Scrap Lab มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า

"นวัตกรรม Upcycling คือการให้ชีวิตใหม่กับของเหลือทิ้ง โดยการแปรรูปให้เป็นวัสดุใหม่ที่นำมาใช้งานได้ใหม่ในรูปแบบอื่น ๆ และนี่ยังเป็นวิธีแก้วิกฤตขยะพลาสติกที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้ ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหานี้โดยหลักการแล้วจะต้องแก้ที่การร่วมมือกันเปลี่ยนวิถีบริโภคและวิธีจัดการขยะอย่างถูกต้องก็ตาม"

"ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว GC จะทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มการรับรู้ด้านการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้องและร่วมพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับพลาสติกเหลือใช้ ในขณะที่ทางมก. ศูนย์ RISC มทร. ธัญบุรี ศูนย์นวัตกรรมและ CSC (Customer Solution Center) ของ GC จะร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมในการแปรรูปขยะ และทาง MQDC จะนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในโครงการการร่ววมมือของทุกคนจะช่วยกันสร้างมิติใหม่ในการขจัดขยะพลาสติกเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ระบบนิเวศของเรา"
ย้อนกลับ