Magnolia Quality Development Corporation Limited
นักศึกษาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาดูงานด้าน Eco Material ที่ RISC
13 September 2019
วันที่ 22 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับอาจารย์สืบสาย แสงวชิระภิบาล และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC พร้อมรับฟังบรรยายจากนักวิจัย RISC เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ Sustainable Design และ Eco Material เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อไป
วันที่ 22 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับอาจารย์สืบสาย แสงวชิระ
ภิบาล และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC พร้อมรับฟังบรรยายจากนักวิจัย RISC เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ
Sustainable Design และ Eco Material เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อไป
ย้อนกลับ