วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
พระมหาพงศ์นรินทร์ (STRATEGY OF LIFE)
Youtube Logo

พระมหาพงศ์นรินทร์

STRATEGY OF LIFE

ในทางโลกก่อนที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์เคมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อด้วยจบปริญญาโทในสาขาเดิมที่สถาบันเดิม ส่วนในทางธรรมนั้นท่านเป็นนักธรรมเอก จบเปรียญธรรม 6 ประโยค และยังเรียนจบปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต โครงการนานาชาติด้าน Buddhist Studies ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกใบหนึ่งด้วย

อาจกล่าวได้ว่าพระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส เป็นพระหนุ่มนักการศึกษาที่เอาจริงเอาจังกับการพัฒนาด้านการศึกษาโดยผสมผสานกับการพัฒนาและฟื้นฟูวิถีแบบพุทธไปพร้อมๆ กัน เพราะท่านยังทำกิจกรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ เป็นประธานโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง และยังเป็นเลขานุการเครือข่ายพุทธชยันตี – สังฆะเพื่อสังคมด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าท่านคาดหวังสิ่งใดจากการงานทั้งหมดนี้และคำตอบก็อยู่ในบรรทัดถัดไปเรียบร้อยแล้ว