วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ATTAINING NIRVANA FOR THE OTHERS)
Youtube Logo

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ATTAINING NIRVANA FOR THE OTHERS
นิพพานเพื่อผู้อื่น

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปัญญาชนสยาม นักคิด นักเขียน บรรณาธิการคนสำคัญ นักวิจารณ์ นักวิชาการ และที่สำคัญคือเป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการสอนของพ่อ ที่สอนให้เป็นคนหัวแข็งและรักความถูกต้องมาตั้งแต่เด็ก ท่านเองได้รับการปฏิบัติจากสังคมแบบชนชั้นสูง จึงได้สัมผัสความไม่เท่าเทียมกันมาโดยตลอด และเมื่อได้รู้จักกับชีวิตของชนชั้นล่างอย่างเข้าใจ จึงเป็นจุดเปลี่ยนให้ท่านตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยและกฎหมายอันอยุติธรรม

“สิ่งที่ทำไม่ใช่เพื่อความยิ่งใหญ่ของเราแต่ทำเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำ และถ้ามีคนเห็นแล้วอยากจะทำตาม สังคมไทยก็จะมีดวงตาเห็นธรรมมากขึ้น มีคนกล้ามากขึ้น เมื่อมีคนกล้ามากขึ้น ความกลัวน้อยลง สังคมไทยก็จะเปิดกว้าง สะอาดสว่างขึ้น ผมถือว่าผมเป็นจุดเล็กๆ จุดหนึ่งที่จะช่วยเท่านั้นเอง”

ในวัย 80 ปี ท่านยังคงเจริญสติภาวนาอยู่ทุกวัน และจุดมุ่งหมายสูงสุดท่านคือการนิพพาน ซึ่งไม่ใช่การนิพพานเพื่อตนเอง แต่เป็นการนิพพานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เพราะท่านเชื่อว่า ถ้ายิ่งทำเพื่อผู้อื่นมากเท่าไร ชีวิตก็จะมีความสุขมากเท่านั้น