วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (AWAKEN FOR YOURSELF AWAKEN FOR OTHERS)
Youtube Logo

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

AWAKEN FOR YOURSELF AWAKEN FOR OTHERS
ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ พระอาจารย์ว.วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื่อดังที่ประยุกต์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ท่านได้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาในเครือข่ายของสถาบันวิมุตตยาลัย ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมให้กับทุกคนที่สนใจ เพราะวิถีชีวิตของพระเชื่อมโยงกับสังคมตลอดเวลา เฉกเช่นที่ทุกวันนี้ท่านได้ทำงานและอุทิศตนให้สถาบันวิมุตตยาลัย

โดยมีพันธกิจ 4 ประการคือ หนึ่ง - ส่งเสริมการศึกษา, สอง - เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล, สาม - ร่วมใจพัฒนาสังคม และ สี่ - สร้างค่านิยมแห่งสันติภาพ

การตื่นรู้ในมุมมองของท่านคือไม่เลือกเวลา อิริยาบถ และสถานที่ คนที่ตื่นรู้แล้วไม่มีทางที่จะกลับไปมีชีวิตในแบบเดิมได้อีก เพราะหลุดออกมาจากวงโคจรของกิเลสกรรมวิบากแล้ว และการตื่นรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการอุทิศตนเพื่อการรับใช้สังคม ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ถึงการตื่นรู้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงว่า

“ในพระพุทธศาสนาคนหนึ่งคนเท่ากับโลกหนึ่งใบให้ตนเป็นที่พึ่งของตนเท่ากับเราไม่เป็นปัญหาสังคม คนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงโลก เหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ จิตเตนะ นียติโลโก โลกหมุนไปตามความคิด โลกในที่นี้ก็คือชีวิตของเรา ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จ งานเปลี่ยนแปลงโลกก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว”