วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
คามิน เลิศชัยประเสริฐ (PROMISE AND ART)
Youtube Logo

คามิน เลิศชัยประเสริฐ

PROMISE AND ART
สัจจะและศิลปะ

คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินที่ใช้ศิลปะทำความเข้าใจกับปัจจุบันขณะ ซึ่งนิทรรศการล่าสุดเขาใช้ชื่อว่า ‘ก่อนเกิด, หลังตาย’ โดยมีผลงานประติมากรรมสะท้อนการทำความเข้าใจตนเอง การทำความเข้าใจชีวิต และสภาพการเกิด-ดับ ซึ่งนับเป็นผลมาจากมุมมองในศิลปะของเขาที่มี 2 ระดับ ระดับแรกเป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิค และระดับที่สูงขึ้นจนกลายเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิต สิ่งที่เขาสนใจมาตลอดหลายปีมานี้ คือพยายามหาคำตอบของชีวิตผ่านการทำงานในหลายรูปแบบ ทั้งทำภาพยนตร์ ทำงานประติมากรรม เขียนหนังสือ และที่สำคัญเขาใช้ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจอีกด้วย

“ผมไม่ได้ทำงานศิลปะเพื่อความงาม แต่ทำเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจชีวิตและสังคม ผมไม่ได้ติดที่รูปแบบหรือสไตล์ของงาน ผมสนใจเรื่องวิธีคิด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการตั้งคำถามแบบที่ต้องการคำตอบ ด้วยการทดลองทำให้ศิลปะที่เป็น Conceptual มีความเป็น Practical มากขึ้น”

นอกจากนั้นเขายังผสมผสานการปฏิบัติศึกษา เฝ้าสังเกต วิเคราะห์ ทดลอง ที่สอดคล้องไปกับหลักทางพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันเขาใช้การวิปัสสนาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานอีกด้วย ซึ่งเป็นวิธีการฝึกจิตที่ทำให้เขามองโลกตามความเป็นจริง