วีดีโอ / VDO
Facebook - New Heart New World
New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง Magnolia Quality Development Corporation Magnolia Quality Development Corporation Magnoloa Qaulity Development Corporation iCARE-CLUB
พระชยสาโร ภิขุ (LIGHT UP THE LIGHT OF WISDOM)
Youtube Logo

พระชยสาโร ภิขุ

LIGHT UP THE LIGHT OF WISDOM
จุดประทีปแห่งปัญญา

พระชยสาโรภิกขุ เป็นพระภิกษุชาวอังกฤษ ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมาท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในสายพระป่าอย่างเข้มข้น ในช่วงหนึ่งท่านเคยรับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ แต่ขณะนี้ท่านสละหน้าที่นั้นมาเป็นประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิปัญญาประทีป แนะแนวทางในการนำพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับระบบการศึกษาของโรงเรียนทอสีและโรงเรียนปัญญาประทีป

ท่านเชื่อว่าศาสนาพุทธคือระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์ ท่านจึงใช้โครงสร้างของระบบการศึกษาวิถีพุทธมาใช้ในโรงเรียน โดยให้เด็กใช้ปัญญาในการพัฒนาชีวิตรอบด้าน ทั้งทางด้านไอคิวอีคิวและด้านจิตใจพร้อมกัน เพราะปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งในระยะยาวสิ่งเหล่านี้จะได้ใช้มากกว่าวิชาการ

“การรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่ใช่ประโยชน์ อะไรสุข อะไรทุกข์ ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรมาก เมื่อเราอยู่กับตัวเราเองเราก็ดูจิตใจว่าจิตใจเราฟุ้งซ่านไหม ฟุ้งซ่านเพราะอะไร วุ่นวายไหม วุ่นวายเพราะอะไร ทุกข์ไหม ทุกข์เพราะอะไร ปัญญาต่างๆ มันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติ อาตมาเปรียบเทียบว่าปัจจุบันขณะเป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้ชีวิต”

เพราะฉะนั้นการพัฒนาชีวิตในมุมมองของท่านคือการรู้เท่าทันถึงความสุขที่ไม่มีข้อบกพร่อง ขณะเดียวกันความทุกข์ก็ไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไป เพราะบางทีความทุกข์นั้นๆ เป็นความทุกข์ที่จะนำไปถึงความสุขได้