เดอะ ฟอเรสเทียส์’ โดย MQDC
chevron-left chevron-right facebook facebook twitter link chat

วิสัยทัศน์จากผู้บริหาร

FOR THE COMMUNITY OF TOMORROW

THE FORESTIAS เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่จะสร้างพรีเมียร์โมเดลของการอยู่อาศัยอย่างมีความสุข ท่ามกลางธรรมชาติ

ที่ซึ่งเหมาะกับทุกคน ทุกเจเนอเรชั่น ทุกเพศทุกวัย ให้กลายเป็นเมืองต้นแบบแห่งความสุขของโลก โดยสามารถขยายไปสู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย เข้ากับคนทุกกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลก ในการสร้างรูปแบบการอยู่อาศัยที่ให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ผสานให้ธรรมชาติกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

เพื่อสร้างสังคมแห่งใหม่บนพื้นที่ที่คนทุกเจเนอเรชั่น สัตว์ และธรรมชาติได้กลับมาเชื่อมโยงและใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสังคมแห่งนี้จะบ่มเพาะความสุขตลอดไปในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสุขทั้งกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสิ่งนี้จะส่งเสริมให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งสำหรับทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งช่วยแชร์ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านระบบนิเวศ การออกแบบสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรม และนวัตกรรมที่ยั่งยืน เป็นต้น​

The Forestias จะช่วยหล่อเลี้ยงสังคมที่มีความหลากหลายของทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน ผ่านธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สุขอนามัย และประสบการณ์พักผ่อนในรูปแบบต่างๆ

4 แนวคิดแห่งความสุข
ที่จินตนาการได้ถึงความสุขที่ยั่งยืน

the foundation for
building your future happiness

500 SHADES
OF NATURE

COMMUNITY
OF DREAMS

CONNECTING
4 GENERATIONS

SUSTAINNOVATION
FOR WELL-BEING

500 SHADES
OF NATURE

ความสุขที่เกิดจากธรรมชาติ ภายใต้พื้นที่ป่าขนาดใหญ่ที่ยาวต่อเนื่องตลอด ทั้งโครงการ ซึ่งเป็นโมเดลแรกของโลกที่ให้มนุษย์ได้กลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสัตว์อย่างเต็มรูปแบบ มีพืช และสัตว์ มากกว่า 500 ชนิด และยังประกอบไปด้วยป่าที่มีลักษณะแตกต่างกันถึง 4 โซนหลัก ไล่ไปตั้งแต่พืชพันธุ์ขนาดเล็ก จนถึงเขตป่าดงดิบของต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

COMMUNITY
OF DREAMS

ความสุขที่เกิดขึ้นจากการออกแบบที่พักอาศัยคุณภาพเพื่อให้คนในครอบครัวได้ใกล้ชิดกัน สามัคคีเกื้อกูลกัน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเล่ากันระหว่างคนต่างวัย พร้อมทั้งมีพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน​

CONNECTING
4 GENERATIONS

ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหลากหลายที่เราเตรียมไว้ เพื่อให้ผู้คนทั้ง 4 เจเนอเรชั่นที่อาศัยในชุมชนของเราได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชุมชน

SUSTAINNOVATION
FOR WELL-BEING

ความสุขที่เกิดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ MQDC ที่จะนำเอาธรรมชาติและระบบนิเวศน์กลับคืนสู่สังคมมนุษย์ โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของทั้งคน สัตว์ และ ธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสิ่งมีชีวิตได้ใช้ประโยชน์ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีความสุข