Progress

ธันวาคม 2017
 
100% Complete

ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการวิสซ์ดอม คอนเนค สุขุมวิท ธันวาคม 2560


ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 โครงการฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทวิศวภัทร์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างทั้งหมด อีกทั้งได้มอบหมายให้ บริษัทไตรเอ็นโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและการดับเพลิง รวมถึงงานระบบย่อยอื่นๆ ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ควบคุมและดูแลการบริหารงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานและมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี โดยการก่อสร้างโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนกลางแล้วเสร็จ 100 % และดำเนินการงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 100 %


Download document