EN | TH
MQDC ไม่หยุดเพียงแค่การคิด
และสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยแต่คิดและ
สร้างความสุขแห่งชีวิตที่ยั่งยืน
วิสซ์ดอมจึงสร้าง 'Whizdom Society'
ที่ซึ่งคนรู้คิดในการใช้ชีวิตจะได้รับโอกาส
พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลตลอดจนร่วม
แบ่งปันความรู้สึกดีๆ ให้แก่กัน จนก่อเกิด
เป็นสังคมแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า...
"สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้และสร้าง
แรงบันดาลใจ (Knowledge Sharing Society)"
อย่างเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรก
วิถีชีวิตในเมืองไทยไม่เคยหยุดนิ่ง ไลฟ์สไตล์จึงต้องปรับให้คล่องตัว วิสซ์ดอมใส่ใจค้นคว้าวิจัยในทุกแง่มุมที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างและสร้างมาตรฐานใหม่ของการพักอาศัยเกิดเป็นแนวคิด
'Space Management' สไตล์การออกแบบพื้นที่พักอาศัยที่คุณสามารถบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอย ให้ตอบรับกับชีวิตได้อย่างอิสระและลงตัว
แนวคิดการใช้ชีวิตแบบ "รู้คิด" ไม่ยึดติดแค่เรื่องของตนเอง ที่วิสซ์ดอม... ไม่เพียงก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี แต่เราเชื่อว่าการออกแบบโครงการบนพื้นฐานแนวความคิด 'Well-being Environment' ที่ทุกฟังก์ชั่น การใช้สอยถูกออกแบบ เพื่อประหยัดการใช้พลังงานซึ่งจะทำให้เราใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น
Sitemap | Privacy | Terms & Conditions
Magnolia Quality Development Corporation Limited