Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC ต้อนรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสศึกษาดูงานด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
24 October 2018
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับผศ. ดร. ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาด้านปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ในชีวิตประจำวัน จำนวน 60 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC ณ ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด พร้อมฟังบรรยายถึงการออกแบบสำนักงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อคน หรือ WELL Building Standard และความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ต่อการเรียนและนำไปปรับในการใช้ชีวิตประจำวัน
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับผศ. ดร. ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาด้านปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ในชีวิตประจำวัน จำนวน 60 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC ณ ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด พร้อมฟังบรรยายถึงการออกแบบสำนักงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อคน หรือ WELL Building Standard และความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ต่อการเรียนและนำไปปรับในการใช้ชีวิตประจำวัน
ย้อนกลับ