for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

ดู
SDGs
โลโก้ The Sustainable Development Goals (SDGs)

หลักการทำงานของ MQDC ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจากสหประชาติ (UN SDGS)

MQDC ยึดหลักการดำเนินงานภายใต้พันธกิจ “For All Well-Being” ซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างประโยชน์ไม่เพียงเฉพาะลูกบ้านภายในโครงการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชน สังคม และระบบนิเวศทั้งหมดบนโลกใบนี้

โดยความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกชีวิตนี้ได้รับแนวทางมาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อของสหประชาชาติ หรือ SDGs ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกระดับโลกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความท้าทายที่มวลมนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่

ทั้งนี้เป้าหมายแต่ละข้อยังได้เชื่อมโยงถึงหลักการทำงานของ MQDC ในด้านการปกป้องโลกพร้อมทำให้ผู้คนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วย

SDG เกี่ยวกับคน SDG เกี่ยวกับคน

คน

เรามุ่งมั่นที่จะกำจัดความยากจนและความหิวโหยในทุกรูปแบบและทุกมิติ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเราทุกคนจะสามารถเติมเต็มศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

01

No Poverty

ให้ความช่วยเหลือชุมชนและผู้คนที่ต้องการโอกาส เพื่อบรรทเทาความยากจนทุกรูปแบบ โดยร่วมทำงานกับกองทัพบก และบริจาคเงินผ่านมูลนิธิพุทธรักษาในโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และกลุ่มคนขาดโอกาส รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์ทุกปี

02

Zero Hunger

กำจัดความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมมากมาย ทั้งการส่งมอบอาหาร ถุงยังชีพให้กับวัด สถานสงเคราะห์ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงจัดทำโครงการตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันอาหารให้แก่ผู้เดือดร้อนในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการ Bright Start Breakfast บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางอาหารให้กับลูกบ้านอีกด้วย

03

Good Health and Well-Being

การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนทุกช่วงวัยถือเป็นเป้าหมายหลักในการทำงาน เรามีการวิจัยโดยศูนย์ RISC ในการพัฒนาหอฟอกอากาศเมือง “ฟ้าใส” เพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศ รวมถึงมีการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และบริการสาธารณสุข นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการ CU-Robo COVID ในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ และมีการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างประเภท Food Grade ที่รับรองด้วยมาตรฐาน NSF

ทั้งนี้มีการทำวิจัยลดจำนวนยุงลายภายในโครงการ เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก มีการกำกับมาตรการความเร็วของการขับรถในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และออกแบบแยกระหว่างทางเดินรถและทางคนเดินอย่างชัดเจน

ทางโครงการไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีอันตรายในการดูแลอาคาร การป้องกันสัตว์ และการดูแลพืชต่าง ๆ รวมถึงมีการควบคุมคุณภาพอากาศให้ค่า PM2.5 อยู่ในระดับต่ำ เพื่อลดภาวะการเสี่ยงโรคทางเดินหายใจและสาเหตุเด็กคลอดก่อนกำหนด และมีการจัดตั้ง Health & Brian Center ภายในโครงการ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย

04

Quality Education

ส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน โดยโครงการ Whizdom Scholarship ให้การสนับสนุนที่พักให้กับนักศึกษา เพื่อสามารถเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยได้โดยสะดวก โครงการ Whizdom Society จัดกิจกรรมเช่น การสัมมนา การ workshop ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและทำความดีสู่สังคม

05

Gender Equality

สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง ด้วยการเปิดโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัยได้มีโอกาสทำงานร่วมกันทั้งด้านธุรกิจและงานด้านสังคม นอกจากนี้ยังร่วมทำงานกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่อยู่อาศัยกับพ่อแม่ในแคมป์คนงานก่อสร้างโครงการ โดยมีกรอบการดำเนินงาน 4 เรื่องหลักคือ โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สุขภาพ และความปลอดภัย

SDG เกี่ยวกับ ความเจริญรุ่งเรือง SDG เกี่ยวกับ ความเจริญรุ่งเรือง

ความเจริญรุ่งเรือง

เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกชีวิตบนโลกไปพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ทุกสิ่งสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้ธรรมชาติที่สมบูรณ์

07

Affordable and Clean Energy

ด้วยความมมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เราจึงได้ใช้เครื่องปรับอากาศและหลอดไฟประหยัดพลังงานด้วยการใช้โซลาร์เซลล์ในโครงการ มีการออกแบบอาคารให้ลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร รวมถึงมีการจัดตั้งโครงการ "Light Up Your Life" ที่มอบแสงสว่างให้กับชุมชนโดยรอบโครงการ โดยการติดตั้งเสาไฟ Solar Cell ในจุดอับ หรือไม่มีแสงสว่างในชุมชน มีการนำระบบ CUP หรืออาคารสาธารณูปโภคส่วนกลางเข้ามาใช้กับโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งพลังงานส่วนกลาง และลดปัญหาการปล่อยความร้อนจากเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชนโดยรอบโครงการ

08

Decent Work and Economic Growth

ภายใต้พันธกิจ “For All Well-Being” เรามีการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน ด้วยการจ้างทีมงานที่มืออาชีพเพื่อลดความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เราไม่สนับสนุนแรงงานผิดกฎหมายและแรงงานเด็ก

นอกจากนี้ยังมีโครงการ Be The Change ที่เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาในสังคมไทยให้ดีขึ้น เพื่อมาเรียนรู้และทำงานร่วมกัน รวมถึงสร้างอาชีพและการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน

09

Industry Innovation
and Infrastructure

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสภาวะ ส่งเสริมให้ทุกโครงการในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวอย่างยั่งยืน และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Forest Pavilion เพื่อเผยแพร่แนวคิดใหม่ ๆ ทางนวัตกรรม รวมถึงเลือกใช้วัสดุในโครงการด้วยมาตรฐาน MQDC Standard ของการวิจัยและพัฒนาโดยทีมนักวิจัย RISC

10

Reduced Inequalities

กลุ่มบริษัทดีทีจีโอยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณคู่ค้าให้แก่บริษัทในเครือ โดยมีการกำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ และกำหนดกรอบนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน

11

Sustainable Cities
and Communities

มีความมุ่งมั่นในการสร้างเมืองและที่พักอาศัยให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มีความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการมีการออกแบบเพื่อป้องกันน้ำท่วม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการใช้น้ำมันด้วยระบบ Auto parking นอกจากนี้ยังตั้งเป้าในการออกแบบให้ถูกต้องตามมาตฐาน TREE-NC CERTIFICATED ระดับ Gold เป็นอย่างน้อย มีการจัดสวนแนวตั้ง มีการใช้แนวคิด Adaptability เช่นออกแบบระบบกำจัดของเสียและมลภาวะต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมถึงออกแบบระบบอนุรักษ์น้ำแลป้องกันน้ำท่วมขัง และสร้างระบบกักเก็บน้ำฝน

SDG เกี่ยวโลก SDG เกี่ยวโลก

โลก

เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือและปกป้องโลกจากผลกระทบในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริโภคและการผลิตสินค้าเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หรือการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสามารถรองรับกับความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและในอนาคตได้

06

Clean Water
and Sanitation

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ ระบบ Flood Protection และระบบกักเก็บน้ำฝน เพื่อสร้างแหล่งน้ำทดแทน สำหรับรองรับการมีน้ำใช้ตลอดปี มีการรีไซเคิลน้ำเพื่อกลับมาใช้ใหม่ ใช้สุขภัณฑ์ประเภทประหยัดน้ำภายในโครงการ นอกจากนี้ยังมีการบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งสู่ทางระบายน้ำสาธารณะโดยไม่ทิ้งลงแม่น้ำ และมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดให้แก่ผู้พักอาศัย

12

Responsible Consumption
and Production

ด้วยความตั้งใจในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญกับการวิจัยเรื่อง “upcycling” โดยมีการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการก่อสร้างถนนและทางเดินภายในโครงการ อีกทั้งมีการนำแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างอีกด้วย นอกจากนี้โครงการของลดยังมีการลดของเสียในวิธีการที่สร้างสรรค์ เช่น การเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนอีกด้วย

13

Climate Action

กำหนดมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการของเรามีการลดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ เราปกป้องระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้หินจริงหรือไม้ตามธรรมชาติ เรามีศูนย์ RISC และ FutureTales Lab ที่ศึกษาและทำการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การผลิตน้ำดื่มภายในโครงการ เพื่อรองรับกับภาวะการขาดแคลนน้ำในอนาคต สร้าง Plant Factory ภายในโครงการ เพื่อรองรับการขาดแคลนอาหารในอนาคต รวมถึงมีการใช้ Floor Radiant ที่ตัดความร้อนจากสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างภาวะน่าสบายและลดการเกิด Heat Island Effect

14

Life Below Water

มุ่งมั่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทีมนักวิจัย RISC ได้มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนชายฝั่ง เพื่อนำผลวิจัยไปปรับใช้ในอนาคตสำหรับพัฒนาความเป็นอยู่ของทุกสิ่งและในขณะเดียวกันยังปกป้องทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีและจัดฝึกอบรมแก่ชุมชนชายฝั่งทะเล รวมถึงมีการศึกษาด้าน Upcycle Materials เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกในมหาสมุทรให้เป็นวัสดุก่อสร้าง วัสดุพื้น และถนนลาดยางมะตอย เป็นต้น และยังมีการทำโครงการอนุรักษ์หิ่งห้อยน้ำกร่อย เพื่อวิจัยเก็บรักษาพันธุ์และฟื้นฟูธรรมชาติภายในโครงการให้สามารถเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยได้

15

Life on Land

ทำการปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน เราจัดตั้งโครงการ Forest For Life โดยรับซื้อต้นกล้าที่เพาะปลูกโดยชาวบ้าน จากนั้นนำมาปลูกต่อในโครงการ เรามีการย้ายสัตว์และต้นไม้บริเวณโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง และทำการย้ายกลับมาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เราเพิ่มพื่นที่สีเขียวในโครงการด้วการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาปรับใช้ในโครงการ

นอกจากนี้ยังมีโครงการ Forest Rescue ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของต้นไม้ โดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำการขนย้ายต้นไม้ที่มีความเสี่ยงจากการถูกโค่นทิ้งเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบเขตตัวเมือง และนำไปปลูกต่อที่โครงการ โดยต้นไม้แต่ละต้นที่ได้รับการช่วยเหลือจะถูกติดป้ายบ่งบอกถึงที่อยู่เดิม เพื่อให้เจ้าของเดิมหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมเยียน พักผ่อน หรือศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติอีกด้วย

SDG เกี่ยวกับสันติภาพ SDG เกี่ยวกับสันติภาพ

สันติภาพ

เรามุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งความสงบสุข ยุติธรรม ซึ่งปราศจากความกลัวและความรุนแรง การพัฒนาที่ยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากโลกขาดความสงบสุข และสันติสุขก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นกัน

16

Peace and
Justice Strong
Institution

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรม ข้อมูลด้านกฎหมาย ต่อต้านคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชน และรักษาเสรีภาพพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได้

SDG เกี่ยวกับความร่วมมือ SDG เกี่ยวกับความร่วมมือ

ความร่วมมือ

เรามุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ภายใต้เป้าหมายเดียวกันที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกประเทศ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทุกคน แนวคิดความร่วมมือและการบูรณาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน เพราะทำให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะสามารถเกิดได้จริง และหากเราตั้งใจต่อทุกสิ่งที่ทำอย่างไม่ย่อท้อ คุณภาพชีวิตของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

17

Partnerships
for the Goals

ในทุกสิ่งที่เราทำ เราต้องการสร้างพลังแห่งความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ เช่น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สร้างสมดุลระบบนิเวศ การเลือกใช้วัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เราได้ทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ด้าน Biodiversity หรือความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงศึกษางานจากผู้รับเหมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการล้อมย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่อีกด้วย