ลงทะเบียน
CHAT
WITH US

สุขภาวะทางกาย พื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

สุขภาวะทางกาย พื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

หากคำนึงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  เพราะเป็นพื้นฐานที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในทุก ๆ มิติ การมีสุขภาพร่างกายที่ดีจะช่วยให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัว ซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพที่ดีทุก ๆ มิติแบบองค์รวม

การทราบสถานะของสุขภาพและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพดีนั้นเราเรียกว่า “การมีสุขภาวะทางกายที่ดี” จะเป็นตัวที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพ การตรวจสอบสภาวะสุขภาพ ส่งผลโดยรวมให้มีสุขภาพที่ดี

สุขภาวะทางกาย (Physical Wellness) คืออะไร?

สุขภาวะทางกาย (Physical Wellness) คือ การตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดี การรู้จักร่างกายตนเอง และให้การดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

สุขภาวะทางกายจึงมีความหมายกว้างกว่า “สุขภาพกาย” เพราะสุขภาวะทางกายจะหมายรวมถึง การมีทัศนคติที่ดีต่อร่างกาย การมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และนำไปสู่การเลือกพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม

สุขภาวะทางกายมีความสำคัญอย่างไร?

สุขภาวะทางกายมีความสำคัญอย่างมากต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม เพราะสุขภาวะทางกายคือพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้งหมด การมีสุขภาวะทางกายที่ดีจะช่วยลดโอกาสเจ็บป่วย รู้สึกกระฉับกระเฉง รู้สึกมีพลังที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ 

สุขภาวะทางกายที่ดีควรเป็นอย่างไร?

การมีสุขภาวะทางกายที่ดีมีส่วนประกอบหลายด้าน ดังต่อไปนี้

 • การรับทราบ ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางกาย (physical activity) ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การทำงานบ้าน หรือการเลือกเดินทางด้วยการเดิน การปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งจะส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี
 • การตระหนักถึงผลของน้ำหนักตัวต่อสุขภาพร่างกาย
 • การเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ
 • ให้ความสำคัญกับการนอนหลับอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 • รู้จักการป้องกันโรค ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และไม่มองข้ามความปลอดภัย
 • สามารถปรับตัวและจัดการหากมีโรคประจำตัวได้อย่างเหมาะสม

สุขภาวะทางกายสร้างได้อย่างไร?

สุขภาวะทางกายสามารถสร้างได้ โดยอาศัยเคล็ดลับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นกิจวัตรที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย ดังต่อไปนี้

 1. หมั่นขยับร่างกาย: การเพิ่มกิจกรรมทางกาย เพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกาย และลดการนั่งอยู่กับที่นาน ๆ มีผลดีต่อร่างกาย โดยอาจเริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ การขยับลุกเดินทุก ๆ 20-30 นาที หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงอายุอย่างสม่ำเสมอ
 2. รักษามวลกล้ามเนื้อ: มวลกล้ามเนื้อจะช่วยให้ยังสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปกติ ช่วยให้รู้สึกเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาคนรอบข้าง การออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อจะสามารถรักษาและเพิ่มกล้ามเนื้อได้ โดยอาจออกกำลังกายแบบรักษามวลกล้ามเนื้อ 2 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มจากเบา ๆ ไม่หักโหม และเน้นที่มีความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการออกกำลังกาย
 3. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม: เพราะการมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ความดันสูง เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่าง ๆ แต่การควบคุมน้ำหนักมักมีปัญหาว่าไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการแนะนำหรือต้องมีการวางแผนจากนักโภชนาการเพื่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนัก
 4. รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ: ควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดการบริโภคอาหารขยะ อาหารแปรรูป ขนมขบเคี้ยว น้ำหวาน และน้ำอัดลม และเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย มีประโยชน์ และมีกากใย เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืชไม่ขัดสี
 5. คำนึงถึงการใช้พลังงานของร่างกาย: อายุที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ลดลง จึงต้องปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพร่างกาย ไม่รับประทานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย เพราะอาจทำให้น้ำหนักเกินได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องรับประทานให้ได้สารอาหารต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวัน เพราะน้ำมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย
 6. สร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ: การปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจนสามารถกลายเป็นนิสัยได้ คือการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด เพราะส่งผลในระยะยาวและให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ซึ่งเราสามารถสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพได้โดยการฝึกพฤติกรรม 5 ข้อข้างต้นบ่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพต่อไป

สรุป

สุขภาวะทางกายคือการทราบถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดี การรู้จักร่างกายตนเอง และให้การดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม สุขภาวะทางกายที่ดีเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี และส่งผลออกมาให้เห็นเป็นสุขภาพร่างกายที่ดีสมวัย ซึ่งการจะมีสุขภาวะทางกายที่ดีได้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้สร้างสุขภาวะทางกายและพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถมีสุขภาวะที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมอย่างยั่งยืน

สุขภาพกาย จิตใจ สมองที่แข็งแรง คือของขวัญของที่ดีที่สุดสำหรับวัย 50+ ที่ The Aspen Tree The Forestias Operated by Baycrest พร้อมดูแลตลอดชีวิตแบบครบวงจร

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น และของขวัญที่ล้ำค่าของคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น คือ การมีสุขภาพที่แข็งแรง ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ มีความหมาย ปราศจากความกังวล และทั้งหมดนี้คือแนวคิดที่ The Aspen Tree The Forestias ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาร่วมกับผู้นำด้านการวิจัย และดูแลสุขภาพผู้สูงวัยระดับโลกจากประเทศแคนาดาอย่าง Baycrest ในการเติมเต็มทุกความต้องการ ให้คุณได้อยู่ในสังคมหลากหลายวัยในโครงการ The Forestias พร้อมบริการด้านสุขภาพและการดูแลครบวงจร (Holistic Lifetime Care) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ผสานกับโปรแกรม Health & Wellness ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของวัยอิสระ อาทิเช่น โยคะ ว่ายน้ำ ร้องเพลง เล่นดนตรี นั่งสมาธิ กิจกรรมกลางแจ้ง ธาราบำบัด และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และสมองของคุณให้แข็งแรงอยู่เสมอ

พื้นที่โครงการ The Aspen Tree The Forestias ยังมี Health & Brain Center ที่คอยให้บริการด้านสุขภาพและชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อม โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้คุณอุ่นใจ และมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลในช่วงเวลาอิสระของชีวิต ร่วมค้นหาคำตอบของชีวิตที่สมบูรณ์แบบไปด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://mqdc.com/aspentree

โทร. 1265

LINE OA : @TheAspenTree หรือ คลิก https://mqdc.link/3Emhkde

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

PUBLISHED : 3 เดือนที่แล้ว

facebook twitter line

RELATE ARTICLES

MQDC
การยืนยัน